Tỉ lệ khung hình

Kích thước nguồn

Kích thước mục tiêu

Xem thử tỉ lệ

16:9

Layouts

Layout640w1024w1440w1920w
1 Ngang640 x 3601024 x 5761440 x 8101920 x 1080
2 Ngang320 x 180512 x 288720 x 405960 x 540
3 Ngang213 x 120341 x 192480 x 270640 x 360
4 Ngang160 x 90256 x 144360 x 203480 x 270