Base64

Dán hoặc gõ chữ ASCII sẽ tự động chuyển qua Base64 hoặc ngược lại.