Chuyển cách viết

Gõ hoặc dán bản văn cần chuyển.

Văn bản đã dịch

Output