Đếm chữ cái

Gõ hoặc dán một đoạn văn bản để đếm số chữ cái, chữ, câu, và đoạn văn.

Chữ cái0

Chữ0

Câu0

Đoạn văn0