Màu

Color Picker

Tạo bộ lọc CSS

Dùng bộ lọc này để chuyển bất kỳ màu nào qua màu được chọn.

Loss: 0.000

filter: