Chuỗi truy vấn

Chuyển chuỗi truy vấn qua danh sách key và value