Kiểm Tra Regex

Có thể dùng xâu regex kết thúc hoặc không kết thúc bằng gạch chéo. Thêm gạch chéo để dùng flag, ví dụ: /w+/ig

Test Cases

Case #1