Tạo UUID

Tạo UUID

Kiểm tra phiên bản và tình trạng hiệu lực của UUID

Đọc thêm về UUID

Số nhận dạng duy nhất trên toàn cầu (UUID) là một số 128-bit dùng để nhận dạng cụ thể.

UUID phiên bản 1 là sinh giả ngẫu nhiên, kết hợp dấu thời gian, chuỗi đồng hồ và giá trị cụ thể cho thiết bị gốc (thường là địa chỉ MAC của nó) để tạo ra một đầu ra duy nhất cho máy chủ lưu trữ đó tại thời điểm chính xác.

UUID phiên bản 3 là MD5, băm “không gian tên” và “tên” để tạo một giá trị duy nhất cho tên đó trong không gian tên. Việc tạo một UUID khác có cùng không gian tên và tên sẽ tạo ra kết quả giống hệt nhau, vì vậy phương pháp này cung cấp kết quả có thể lặp lại.

UUID phiên bản 4 sử dụng nguồn của các số ngẫu nhiên hoặc giả ngẫu nhiên, tùy thuộc vào cách tạo ra. Phiên bản 4 của UUID được tạo ra bởi công cụ tại đây là những vi mật mã có giá trị cao.

UUID phiên bản 5 là hàm băm SHA-1, băm “không gian tên” và “tên”. Tương tự như phiên bản 3, việc tạo một UUID khác có cùng không gian tên và tên sẽ tạo ra kết quả giống hệt nhau. Không gian tên dùng cho phiên bản 5 có thể là một UUID, hoặc một không gian tên chọn sẵn (URL, DNS, ISO OID, and X.500 DN), công cụ này hiện tại không hỗ trợ ISO OID hoặc X.500 DN.